TRANG THƠ
Về Lam Kinh
29/01/2021 16:09

Về lại Lam Kinh trở lại nguồn
Suối trong - long mạch dạt dào tuôn
Chim ngàn nhớ cội về xây tổ
Một cõi trời Nam đất đế Vương!

Thành quách đền đài nghiêng bóng cũ
Cáo Bình Ngô, gió núi ngân vang
Đá trầm tích ghi sâu công đức
Bền vững đời đời bia Vĩnh Lăng!

                               Trà Thanh Tráng

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com