GIỚI THIỆU CHUNG

TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH TỈNH

Trung tâm Văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 7/10/2008 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, P.Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa.

Email: trungtamvanhoath@gmail.com

  1. Chức năng: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng như cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.
  2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư số 03/2009/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, thực hiện, xây dựng và phát triển đời sống Văn hóa Thông tin cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức thực hiện tuyên truyền cổ động cho các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội của Trung ương và địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin cổ động phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cơ sở; xây dựng và phát triển đời sống Văn hóa Thông tin phục vụ quần chúng nhân dân, sản xuất và phát hành Tập san văn hóa cơ sở.

- Tham gia Liên hoan, Hội diễn văn nghệ, tuyên truyền cổ động toàn quốc hoặc khu vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com