CƠ CẤU TỔ CHỨC

Chỉ tiêu biên chế: 31 người (Thực hiện Nghị quyết số 229/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về giao biên chế công chức hành chính; Phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa).

  1. Giám đốc. 01 người

Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Văn hóa tỉnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

  1. Phó Giám đốc: 02 người

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các các hoạt động của Trung tâm.

  • Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

1. Phòng nghiệp vụ Văn hóa văn nghệ quần chúng.

+ Phòng nghiệp vụ Văn hóa văn nghệ quần chúng có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc về kịch bản, xây dựng kế hoạch và đạo diễn các chương trình Lễ hội của tỉnh, các sự kiện của tỉnh.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp với các huyện, thị, thành phố mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn hóa văn nghệ.

+ Nghiên cứu, phục dựng và bảo tồn các loại hình dân ca, dân vũ, các trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống.

+ Phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức Hội thi, hội diễn VHVN toàn quốc và khu vực.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Phòng nghiệp vụ Tuyên truyền cổ động.

+ Phòng nghiệp vụ Tuyên truyền cổ động có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp với các huyện, thị, thành phố mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cổ động.

+ Phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức Hội thi, hội diễn Tuyên truyền cổ động toàn quốc và khu vực.

+ In ấn, phát hành các ấn phẩm Văn hóa văn nghệ, tập san Văn hóa cơ sở.

+ Trực tiếp thực hiện các hoạt động triển lãm, trang trí khánh tiết, dựng cụm cổ động.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Phòng Hành chính Tổng hợp.

+ Phòng Hành chính Tổng hợp tham mưu cho Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Theo dõi, thu thập và xử lý thông tin, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, thực hiện chế độ báo cáo và thông tin theo quy định.

+ Quản lý thống nhất ban hành văn bản, công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ của cơ quan theo Quy chế công tác Văn thư lưu trữ; áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, thực hiện công tác nghiệp vụ Văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật; theo dõi, phụ trách quản lý mạng LAN của đơn vị.

+ Tổ chức, phục vụ các cuộc Hội nghị, Liên hoan, hội thi hội diễn tại Trung ương và tỉnh.

+ Thường trực về công tác an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan; đảm bảo vệ sinh, môi trường trong khu vực cơ quan.

+ Xây dựng và  theo dõi việc thực hiện chế độ làm việc, nội quy, quy chế , quy định của cơ quan, thực hiện quy chế văn hoá công sở.

+ Quản lý tài chính, tài sản được giao, thực hiện chi tiêu ngân sách theo chế độ quy định hiện hành.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

4. Các tổ chức đoàn thể:

- Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh gồm: 15 Đảng viên.

- Công đoàn: 31 đoàn viên trong đó nữ công: 17 đồng chí

- Chi Đoàn thanh niên: 14 đoàn viên

- Chi hội cựu chiến binh: 02 Hội viên.

TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN ẢNH THANH HÓA
Địa chỉ: Số 146 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0237.3852210      Fax: 0237.3852210
Gmail: trungtamvanhoath@gmail.com